Resources

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४

February 8, 2024

Read full story

दिगो विकासका लक्षयहरु २०३०

January 31, 2024

Read full story

Sustainable Development Goals 2030

January 31, 2024

Read full story

प्रारम्भिक बालबिकास र शिक्षणमा अपाङ्गता समावेशीकरण सम्बन्धी शिक्षकहरुको लागि क्षमता विकास तालिम सहजिकरण मार्गदर्शन (परिक्षणको लागि)

January 31, 2024

Read full story

संघिय संसद सचिवालाय टेलिफोन दडईरेक्ट्री २०८०

January 31, 2024

संघिय संसद सचिवालाय टेलिफोन दाईरेक्ट्री २०८० ∞

Read full story