Publications

प्रारम्भिक बालबिकास र शिक्षणमा अपाङ्गता समावेशीकरण सम्बन्धी शिक्षकहरुको लागि क्षमता विकास तालिम सहजिकरण मार्गदर्शन (परिक्षणको लागि)

Language: English

Download Link(s):

संघिय संसद सचिवालाय टेलिफोन दडईरेक्ट्री २०८०

संघिय संसद सचिवालाय टेलिफोन दाईरेक्ट्री २०८० ∞

Language: English

Download Link(s):

UNCRPD Advocacy Toolkit

Language: English

Download Link(s):

CRPD Training Manual

Language: English

Download Link(s):

राष्ट्रिय जनगणा 2078 संक्षिप्त नतिजा

Language: English

Download Link(s):