Publications

प्रारम्भिक बालबिकास र शिक्षणमा अपाङ्गता समावेशीकरण सम्बन्धी शिक्षकहरुको लागि क्षमता विकास तालिम सहजिकरण मार्गदर्शन (परिक्षणको लागि)

भाषा: English

डाउनलोड लिङ्क(हरू):

संघिय संसद सचिवालाय टेलिफोन दडईरेक्ट्री २०८०

संघिय संसद सचिवालाय टेलिफोन दाईरेक्ट्री २०८० ∞

भाषा: English

डाउनलोड लिङ्क(हरू):

UNCRPD Advocacy Toolkit

भाषा: English

डाउनलोड लिङ्क(हरू):

CRPD Training Manual

भाषा: English

डाउनलोड लिङ्क(हरू):

राष्ट्रिय जनगणा 2078 संक्षिप्त नतिजा

भाषा: English

डाउनलोड लिङ्क(हरू):