सीआईएल काठमाडौंका बारेमा

Group photo of CIL- Kathmandu members and Staffs infront of a building.

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि स्वावलम्बन जीवन पद्धति केन्द्र, काठमाडौं एक गैह्रनाफामुलक, गैह्रराजनीतिक तथा स्वावलम्बी संस्था हो । नेपालमा “स्वावलम्बन जीवन पद्धति अवधारणा” मार्फत अपाङ्गता अधिकार सम्वर्दन तथा संरक्षणका लागि क्रियाशील पहिलो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुबाट सञ्चालित गैह्र सरकारी संस्था हो ।

चारवटा मुख्य विषयगत कार्यक्षेत्रहरु

१. पैरवी
२. दौंतरी सहायता
३. सचेतना
४. सहायक सेवा, सामाग्रीहरु तथा प्रविधि

सीआईएल काठमाडौंको प्रधान कार्यालय गौशाला काठमाडौंमा रहेको छ साथै देशभरिका २० वटा जिल्लाहरुमा सञ्जालीकरण मार्फत स्वावलम्बन जीवन पद्धति अवधारणा प्रबर्दन भईसकेको छ ।