Events

Jul

10

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि ४ दिने व्यक्तिगत सहयोगी वा स्याहारकर्ता तालिम

स्थान:

यस कार्यक्रमका बारेमा थप जानकारी

Jul

10

संस्थाको १५ औं साधारण सभाको जानकारी सम्बन्धमा

स्थान:

यस कार्यक्रमका बारेमा थप जानकारी

Mar

28

Training on Financial Literacy as well as Fundamental and Technical Aspects of Stock Market

स्थान:

Union House

यस कार्यक्रमका बारेमा थप जानकारी

Jul

10

Wheelchair Distribution Porgram

स्थान:

Balaju School of Engineering and Technology

यस कार्यक्रमका बारेमा थप जानकारी

Mar

29

International Conference on Accessible Adventure

स्थान:

Hotel Shangri-La, Pokhara

यस कार्यक्रमका बारेमा थप जानकारी